Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych spółka DeliGoo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 19C/U4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000683284, NIP 5851478922 i REGON 367600052.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym dochodzenia należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami oraz realizacji obowiązków prawnych Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO), wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Korzystamy z usług podmiotów dostarczających nam narzędzi usprawniających pracę, w szczególności do komunikacji wewnętrznej, narzędzi do marketingu czy zarządzania komunikacją elektroniczną. Angażujemy również podmioty profesjonalne świadczące usługi z zakresu prawa, podatków, księgowości czy audytu. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Państwu prawo do:
i. żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
ii. sprostowania danych osobowych;
iii. usunięcia danych osobowych;
iv. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
v. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
vi. przenoszenia danych;
vii. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, ponieważ bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną, telefoniczną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@deligoo.pl