Regulamin Świadczenia Usług
przez DeliGoo Sp. z o.o.
§ 1. Wstęp
Niniejszy dokument (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia usług dostawy
przesyłek przez DeliGoo Sp.z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: Chodkiewicza 19C/U4, 85-065
Bydgoszcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000683284, NIP: 5851478922,
REGON: 367600052, osobami którymi DeliGoo Sp.z.o.o. posługuje się przy wykonywaniu usług oraz jej
partnerami a Klientami i Odbiorcami przesyłek.
§ 2. Definicje
Operator - DeliGoo Sp.z.o.o., na potrzeby tego regulaminu nazywany również skrótem DG.
Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
nawiązała współpracę z Operatorem lub partnerem Operatora.
Odbiorca - podmiot, któremu ma zostać doręczona Przesyłka, wskazany przez Klienta.
Przesyłka - jedna lub więcej sztuk Paczek.
Paczka - jedna sztuka opakowania przyjmowanego przez Operatora od Klienta.
Zlecenie - złożona w systemie dyspozycja Odbioru Przesyłki od Klienta przez Kuriera oraz Doręczenia
jej do Odbiorcy.
Kurier - przedstawiciel Operatora odbierający Przesyłkę od Klienta lub doręczający Przesyłkę Odbiorcy.
Odbiór - odbiór Przesyłki od Klienta.
Doręczenie - dostarczenie zamówienia do Odbiorcy.
Serwis - rodzaj usługi która zależna jest od terminu Doręczenia Przesyłki
Usługa - usługa polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek.
System - interfejs informatyczny, udostępniany Klientowi przez Operatora.
Urządzenie - sprzęt wraz z zainstalowanym oprogramowaniem przez który odbywa się składanie Zleceń.
Numer zlecenia - numeryczne oznaczenie zamówienia w systemie.
Kompletacja - ilość czasu wyrażony w minutach, którego Klient potrzebuje aby przygotować przesyłkę
do wydania Kurierowi.
Cennik - warunki cenowe usług świadczonych przez Operatora.
Umowa - odrębna umowa o świadczenie usług przewozu rzeczy między Operatorem a Klientem.
§ 3. Postanowienia ogólne
1. Operator świadczy usługi objęte niniejszym Regulaminem wyłącznie w miejscach, w których
posiada oddziały kurierskie, w godzinach wskazanych w Systemie. Czas doręczania Przesyłek
liczony jest od momentu wprowadzenia Zlecenia do Systemu.
2. Klient, przekazując wszelkie dane osobowe Operatorowi, w tym w szczególności adres e-mail,
numer telefonu komórkowego, kod pocztowy, wyraża zgodę na udostępnianie tych danych
Operatorowi oraz innym użytkownikom Systemu celem prawidłowego wykonania Usługi.
3. Operator może posługiwać się podwykonawcami podczas wykonywaniu Usług, za których
działania i zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora wskazane
są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://deligoo.pl/polityka-prywatnosci
5. Termin doręczenia przesyłki jest zależny od rodzaju wybranego Serwisu i tak odpowiednio:
a. Dla serwisu Direct (bezpośredni) - doręczenie przesyłki wynosi do 60min od czasu
kompletacji zamówienia.
b. W przypadku serwisu Ekspres - termin doręczenia przesyłki (mierzony od momentu
dodania Zlecenia do systemu) wynosi 120min powiększony o czas kompletacji Przesyłki
(jeśli ten był większy niż 0min)
c. Dla serwisu Same day - termin doręczenia zawiera się w dostarczeniu Odbiorcy przesyłki
do końca dnia w którym Przesyłka została nadana, najpóźniejsze godziny doręczenia:
i. W dni powszednie do 22:00
ii. W dni wolne od pracy oraz soboty i niedziele do 23:00
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.
Regulamin Świadczenia Usług
przez DeliGoo Sp. z o.o.
§ 3. Płatności
1. Wszystkie opłaty za zrealizowane usługi pobierane są z góry, opłata zostaje naliczona w
momencie wprowadzenia zlecenia do systemu.
2. DG świadczy usługi w zakresie przesyłek o wartości nieprzekraczającej 500 zł i na taką kwotę
ubezpieczone są przesyłki chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. W przypadku, gdy Klient zleci DG realizację usługi przewozu „za pobraniem” DG zobowiązuje się
do realizacji pobrania od Odbiorcy wskazanego przez Zleceniodawcę w zamian za dostarczoną
przesyłkę.
4. atność pobraniowa może zostać zrealizowana za pośrednictwem mobilnych terminali
atniczych bądź innych kanałów płatności online np. BLIK.
5. Kwota pobrania nie może przekroczyć 5 000zł.
6. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbior z przyczyn nie leżących po stronie
Operatora, DG zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za przesyłkę doręczoną.
7. W przypadku Przesyłek pobraniowych Operator gwarantuje Nadawcy przekazanie kwoty
pobrania na rachunek bankowy maksymalnie w ciągu 7 dni od przesłania rozliczenia które
zawiero się w okresie zrealizowanych usług. Kwota pobrania zostanie pomniejszona o wartość
wykonanych usług.
8. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, iż płatności za pobraniem nie
stanowią przekazu pieniężnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
atniczych. DeliGoo realizuje tę czynność w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy.
§ 4. Przesyłki
1. Klient zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia Przesyłki, a następnie wydania jej
Kurierowi, w stanie umożliwiającym jej prawidłową identyfikację (poprzez numer zamówienia lub z
wykorzystaniem etykiety nadawczej), Doręczenie bez ubytku i uszkodzenia.
2. Gabaryt paczki nie może przekraczać 41x38x64cm, a maksymalna waga paczki nie może
przekroczyć 25 kg.
3. Operator dopuszcza jedynie nadawanie Przesyłek o standardowym kształcie (sześcian,
prostopadłościan, foliopak). Niedopuszczalne jest nadawanie Przesyłek o niestandardowym i
nieregularnym kształcie, Przesyłek z wystającymi elementami.
4. Operator może odmówić zawarcia Umowy lub odstąpić od wykonania usługi po zawarciu Umowy,
jeżeli Klient naruszy niniejszy Regulamin, w szczególności jeśli Przesyłka zawiera:
wartości pieniężnych, aktach, dokumentach, rękopisach, planach, prototypach, wzorach,
antykach, zabytkach, dziełach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich lub muzealnych;
towarów niebezpiecznych w rozumieniu Umowy europejskiej dotyczącej
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
mienia, którego zakup potwierdzony jest dowodem uznanym przez uprawnione organy
państwa za fałszywe lub w mieniu wytworzonym lub wprowadzonym do obrotu bez
wymaganych prawem zezwoleń lub koncesji lub których wytworzenie lub wprowadzenie do
obrotu stanowi czyn zabroniony;
rzeczy przewożonych w ramach tzw. handlu obwoźnego, rozumianego jako dokonywanie
sprzedaży bezpośrednio ze środka transportu na trasie transportu własnego;
odpadów lub mienia przeznaczonym do likwidacji lub złomowania, mienia o
przekroczonym terminie ważności lub wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody,
mienia uszkodzonego lub zdekompletowanego;
drzew, krzewów, upraw, innej roślinności, grzybów oraz ich grzybni, słomy, siana, traw
energetycznych;
żywych i martwych zwierząt;
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.
Regulamin Świadczenia Usług
przez DeliGoo Sp. z o.o.
ludzkich szczątek, organów ludzkich, płynów ustrojowych oraz produktów metabolizmu
ludzkiego;
rzeczy, na których przewóz wymagane są odrębne zezwolenia.
5. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż Operator w okolicznościach uzasadniających
domniemanie działania wbrew niniejszemu Regulaminowi lub obowiązującym przepisom prawa
powszechnego niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza
przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.
6. Operator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości Przesyłki. Sprawdzenie to odbywa
się w obecności Nadawcy.
§ 5. Odbiór i doręczenie przesyłek
1. Zamówienie Doręczenia wymaga podania następujących danych:
adresu e-mail, numeru telefonu Klienta oraz adres z którego Kurier powinien odebr
Przesyłkę (opcjonalnie dodatkowe uwagi dotyczące Odbioru);
numeru telefonu Odbiorcy, oraz adres pod jaki Kurier powinien dostarczyć Przesyłkę
(opcjonalnie dodatkowe uwagi dotyczące Doręczenia);
parametry czasowe Odbioru i Doręczenia przesyłki (w zależności od dostępnych
możliwości w danym serwisie usługi);
rodzaju nadawanej Przesyłki (w tym: gabarytu i wagi);
2. System przydzieli i wyświetli numer wprowadzonego Zlecenia oraz wskaże przybliżony czas, w
którym Kurier odbierze zamówienie od Klienta.
3. Klient zobowiązany jest, aby wyraźnymi, dużymi znakami, najlepiej czarnym markerem, oznaczyć
numer zlecenia na opakowaniu lub nakleić etykietę nadawczą.
4. Klient zobowiązuje się do przygotowania Przesyłki, najpóźniej do czasu wyświetlanego przez
System.
5. Cena Usługi uzależniona jest od wprowadzonych parametrów Doręczenia: adresu oraz rodzaju
Przesyłki i jest płatna za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Operatora lub za
pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności elektronicznej wskazanego przez Operatora,
przed wydaniem Przesyłki, chyba że Operator umożliwia Klientowi zbiorcze rozliczanie cen
zleconych Przesyłek za uzgodnione okresy rozliczeniowe, na podstawie odrębnej umowy.
6. Anulowanie wprowadzonego Zlecenia możliwe jest:
a) bezpłatnie - do momentu zmiany statusu Kuriera na “W drodze”;
b) w wysokości 50% ceny Zlecenia - po zmianie statusu Kuriera na “W drodze” lub “Na
miejscu”;
7. Podstawą Doręczenia Przesyłki są poprawnie wprowadzone dane Odbiorcy.
8. Kurier ma prawo nie przyjęcia Przesyłki do Doręczenia, jeżeli:
a) Przesyłka zostanie nieprawidłowo zapakowana;
b) nie zostały spełnione przez Klienta wymagania dotyczące gabarytu i wagi Przesyłki;
c) Klient zwleka z wydaniem Przesyłki dłużej niż 10 minut.
9. Odbiór, jak i Doręczenie następuje ze wskazanych w Systemie adresów.
10. W przypadku nieobecności Odbiorcy pod wskazanym w Systemie adresie Kurier podejmie próbę
kontaktu telefonicznego celem uzgodnienia innego miejsca lub czasu Doręczenia.
11. W przypadku braku kontaktu z Odbiorcą Doręczenie może zostać anulowane. Przesyłka może
zostać zwrócona do Klienta w najszybszym możliwym czasie, najpóźniej pod koniec dnia po
otrzymaniu odpowiedniej dyspozycji zależnej od decyzji klienta, w przypadku braku dyspozycji
przesyłka domyślnie uznawana jest jako skierowanie do utylizacji.
12. Odbiorcy nie przysługuje prawo do rozpakowania Przesyłki i sprawdzenia jej zawartości przed
potwierdzeniem jej odbioru, jeśli Przesyłka dostarczona została bez śladów ingerencji i
uszkodzeń.
§ 6. Odpowiedzialność i obowiązki
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.
Regulamin Świadczenia Usług
przez DeliGoo Sp. z o.o.
1. Klient zobowiązany jest do punktualnego przygotowywania Przesyłek. W przypadku opóźnienia w
wydaniu Przesyłki, czas dostawy zostaje przedłużony o okres opóźnienia, a dodatkowa opłata
zostanie naliczona zgodnie z Cennikiem.
2. Dopuszczalnym okresem opóźnienia Odbioru Przesyłki wynosi 5 min. W przypadku
przekroczenia wskazanego czasu zostanie naliczona opłata dodatkowa zgodna z cennikiem.
Kurier anuluje odbiór Przesyłki od Klienta, jeżeli opóźnienie w jej wydaniu wynosi 10 minut.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, prawidłowe opakowanie i oznaczenie
Przesyłki przez Klienta.
4. Klient zobowiązuje się, że dołoży wszelkich star aby jak najlepiej przygotować i zabezpieczyć
przesyłkę do transportu.
5. Przesyłka powinna zawierać zawartość deklarowaną przez Klienta, w przypadku ujawnienia
niezgodności, DG ma prawo do odstąpienia realizacji Zlecenia i obciążenia kosztami Klienta.
6. Operator zastrzega sobie prawo do nierealizowania usług w niektóre dni takie jak: święta
kościelne i państwowe, dni wolne od pracy czy w te, w których będą odbywać się wydarzenia
kulturowe czy sportowe mające na tyle istotny wpływ na ruch drogowy, że mogą całkowicie
sparaliżować płynność ruchu drogowego.
7. Odpowiedzialność Operatora za szkody wynikające z opóźnienia dostawy ograniczona jest do
wysokości poniesionej przez Klienta szkody, nie więcej jednak niż do wysokości wynagrodzenia
brutto.
8. Operator jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli Przesyłka dostarczona została bez śladów
ingerencji lub Odbiorca, w trakcie dokonywania odbioru, nie zgłosił uwag o uszkodzeniu lub
braku towaru.
§ 7. Reklamacje
1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, w terminie 7 dni od momentu zdarzenia, w
przypadku nienależytego wykonania Zlecenia przez Operatora.
2. Operator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania i prześle odpowiedź na adres
mailowy Klienta reklamacji.
3. Poprawna reklamacja powinna zawierać:
a. dane identyfikacyjne Klienta, adres e-mail do korespondencji zwrotnej,
b. przedmiot reklamacji,
c. datę i miejsce nadania Przesyłki,
d. numer Zlecenia,
e. uzasadnienie,
f. oczekiwania wobec Operatora.
4. Jedyną formą złożenia reklamacji przez klienta jest specjalny formularz do tego przeznaczony,
udostępniony Klientowi pod odpowiednim adresem www.
§ 8. Zakres działalności marketingowej
1. Klient wyraża zgodę na umieszczenie informacji o współpracy na wszelkich materiałach
marketingowych, promocyjnych i informacyjnych a w szczególności:
a. stronie WWW
b. ulotkach
c. profilach społecznościowych
2. Klient wyraża zgodę na poinformowanie Odbiorcy o etapach realizacji jego zamówienia w formie
powiadomień SMS.
§ 9. Siła wyższa
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy, w sytuacji gdy są one spowodowane okolicznościami, na które DG nie
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.
Regulamin Świadczenia Usług
przez DeliGoo Sp. z o.o.
miało wpływu, za taką okoliczność uznaje się wystąpienie wszelkich zjawisk określanych jako siła
wyższa.
2. Za zdarzenie równoznaczne z siłą wyższa uważa się wnież wyjątkowe zdarzenie w ruchu
drogowym, jego zatrzymanie lub trudne warunki atmosferyczne.
3. O wystąpieniu siły wyższej Operator niezwłocznie poinformuje Klienta
4. Operator w przypadku wystąpienia siły wyższej ma prawo do ograniczenia maksymalnego
zasięgu realizacji Zleceń do czasu ustąpienia wyżej wymienionej przesyłki, o czym Klient zostanie
niezwłocznie poinformowany stosownym komunikatem w Systemie.
§ 10. Dane osobowe i tajemnice
1. Administratorem danych osobowych Klientów i Odbiorców jest Deligoo sp. z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy.
2. Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej jako RODO);
b. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Deligoo sp. z o.o. w związku z
realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości;
c. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientami a DeliGoo sp. z
o.o.;
d. wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług przez DG.
4. Klient ma prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
5. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. W wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się:
a. drogą korespondencyjną: Deligoo sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 19c/u4, 85-065 Bydgoszcz,
b. pocztą elektroniczną: biuro@deligoo.pl.
DeliGoo Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 19C/4, 85-065 Bydgoszcz, Polska, www.deligoo.pl, e-mail: biuro@deligoo.pl.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000683284, NIP 5851478922, REGON 367600052. Kapitał zakładowy 15 150,00 PLN. Zarząd:
Konrad Dymek - Prezes Zarządu, Łukasz Rybak - Wiceprezes Zarządu, Michał Jabłoński - Członek Zarządu.